++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

การปิดให้บริการในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรื่อง การปิดให้บริการในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง มาตรการป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 4
 
       สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงปิดห้องสมุดและศูนย์คอมพิวเตอร์เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีประกาศเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ผู้ใช้บริการสามารถคืนหนังสือได้ที่ตู้คืนหนังสือบริเวณหน้าห้องสมุด และหนังสือที่มีกำหนดส่งตั้งแต่ 3 เมษายน 2563 ห้องสมุดจะขยายเวลาคืนหนังสือไปจนถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 โดยไม่มีค่าปรับใดๆทั้งสิ้น
 

20200403 1