++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

การปิดให้บริการห้องสมุดในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด (COVID-19)

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง การปิดให้บริการห้องสมุดในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด (COVID-19)
 

20200327 3