++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

ห้องสมุดขอแจ้งกำหนดการเปิดให้บริการ

ห้องสมุดขอแจ้งกำหนดการเปิดให้บริการ

        copy

         

📢ห้องสมุดขอแจ้งกำหนดการเปิดให้บริการวันจันทร์​ -​ อาทิตย์​ เปิดบริการ​ 8.00-16.30​ น.  เสาร์-อาทิตย์​ (ภาคพิเศษ​ กพศช.) ปิดบริการ

📢ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง​ เรื่อง​ มาตรการป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 3
และเรื่อง แนวปฏิบัติในการดำเนินการเรียนการสอน การสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี