++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

ขอประชาสัมพันธ์รายชื่อหนังสือใหม่ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562- เดือนกุมภาพันธ์ 2563

ขอประชาสัมพันธ์รายชื่อหนังสือใหม่ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562- เดือนกุมภาพันธ์ 2563

20200226 1

       ขอเชิญชวน อาจารย์ นักศึกษา บุคลกร เข้าใช้บริการห้องสมุด เนื่องจากสำนักวิทยบริการฯได้จัดทำขอประชาสัมพันธ์รายชื่อหนังสือใหม่ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562- เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เพื่อให้สามารถค้นหารายชื่อหนังสือได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

pdfรายชื่อหนังสือใหม่ประจำเดือนกุมภาพันธ์

pdfรายชื่อหนังสือใหม่ประจำเดือนมกราคม

pdfรายชื่อหนังสือใหม่ประจำเดือนธันวาคม

pdfรายชื่อหนังสือใหม่ประจำเดือนพฤศจิกายน