++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

ร่วมประเมินความพึงพอใจการให้บริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2/2562

ขอเชิญนักศึกษา  อาจารย์  เจ้าหน้าที่  ร่วมประเมินความพึงพอใจการให้บริการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2/2562

กรุณาตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงเพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

แบบประเมินความพึงพอใจการบริการศูนย์คอมพิวเตอร์

20200213 1

 

แบบประเมินความพึงพอใจการบริการห้องสมุด

20200213 2