++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

ขอเชิญใช้บริการห้องผลงานวิชาการของอาจารย์ ณ ชั้น 4 อาคารสำนักวิทยบริการฯ (ห้องสมุด)

    ขอเชิญใช้บริการห้องผลงานวิชาการของอาจารย์ ณ ชั้น 4 อาคารสำนักวิทยบริการฯ (ห้องสมุด)

       ด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดทำมุมสำหรับให้บริการอาจารย์ นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก ณ บริเวณชั้น 4 ห้องผลงานทางวิชาการ อาคารสำนักวิทยบริการฯ (ห้องสมุด) เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากห้องผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ซึ่งในห้องนี้ได้เก็บรวบรวมเอกสารตำรา งานวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงไว้ อีกทั้งยังมีโต๊ะเก้าอี้สำหรับทำงานเป็นกลุ่มจำนวน 20 ที่นั่ง และเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อบริการสืบค้นข้อมูลจำนวน 6 เครื่อง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจึงประชาสัมพันธ์มายังท่านเพื่อเข้าใช้บริการมุมบริการดังกล่าว