++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบรายการหนังสือใหม่ประจำเดือนผ่านระบบออนไลน์ได้แล้วที่นี่

ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบรายการหนังสือใหม่ประจำเดือนผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ http://matrix.mcru.ac.th/

ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
1.  ไปยังเว็บไซต์สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ (OPAC) http://matrix.mcru.ac.th/

2.  หากการใช้งานบน Smart phone ให้คลิกปุ่ม Services แล้วคลิกเลือกเมนู รายการหนังสือใหม่ จากนั้นลือกเดือน ปี ที่ต้องการ

     หากใช้งานบนคอมพิวเตอร์ ให้คลิกเลือกเมนู รายการหนังสือใหม่ทางด้านซ้ายของหน้าเว็บไซต์ แล้วเลือกเดือน ปี ที่ต้องการ

3.  ตรวจสอบสถานะการยืมและรายละเอียดต่างๆของหนังสือใหม่ได้ตามต้องการ

#ARITMCRU #NewBookList #OPAC