++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

ประชาสัมพันธ์การบริการฐานข้อมูลออนไลน์ และบริการช่วยการค้นคว้า ช่วยดาวน์โหลดเอกสารจากฐานข้อมูลออนไลน์

ประชาสัมพันธ์การบริการฐานข้อมูลออนไลน์ และบริการช่วยการค้นคว้า ช่วยดาวน์โหลดเอกสารจากฐานข้อมูลออนไลน์

     ด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีฐานข้อมูลออนไลน์ที่ให้บริการจำนวนหลากหลาย ประกอบด้วย ฐานข้อมูลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความ วารสาร หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ที่เป็นของไทยและต่างประเทศ ซึ่งทางกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้บอกรับให้ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้ใช้งาน ดังนั้นสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้แจ้งมายังท่านเพื่อให้ประชาสัมพันธ์ไปยังคณาจารย์ และนักศึกษาได้ทราบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ใช้บริการทราบว่าปัจจุบันมีฐานข้อมูลที่ให้บริการฐานใดบ้าง (รายละเอียดชื่อฐานข้อมูลตามเอกสารแนบ) และนอกจากนั้นยังมีบริการช่วยการค้นคว้า ช่วยดาวน์โหลดเอกสารจากฐานข้อมูลออนไลน์ที่ให้บริการ ซึ่งหากอาจารย์ท่านใดต้องการดาวน์โหลดเอกสารหัวข้ออะไร ให้แจ้งผ่านแบบฟอร์ม โดยสแกน QR-code หรือลิงค์ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างของเอกสารฉบับนี้ หรือติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายบริการฐานข้อมูลออนไลน์ (ชั้น 4 สำนักวิทยบริการ) เบอร์โทรศัพท์ภายใน 032-720536 ต่อ 1608

บริการช่วยการค้นคว้าฐานข้อมูลออนไลน์
 
pdfรายละเอียดฐานข้อมูลออนไลน์