คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ที่ 1543/2565
เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง