++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

กิจกรรม Big Cleaning ภายในสำนักงานวิทยบริการฯ และศูนย์คอมพิวเตอร์

กิจกรรม Big Cleaning ภายในสำนักงานวิทยบริการฯ และศูนย์คอมพิวเตอร์
 

    วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรม Big Cleaning ภายในสำนักงานวิทยบริการฯ และศูนย์คอมพิวเตอร์  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในเรื่องความสะอาด ตามกระบวนการ 5 ส โดยได้รับความร่วมมือจากบุคลากรภายในหน่วยงาน