พิมพ์
หมวด: กิจกรรมโรงเรียน
ฮิต: 210

                ระหว่างวันที่ 7 -8 กรกฎาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดโครงการ “ บูรณาการทักษะภาษา ทัศนาวิถีชาวบ้าน สืบสานวัฒนธรรม” (แผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ในครั้งนี้นักเรียนได้ลงพื้นที่ศึกษาเส้นทางดังนี้

                - ตลาดน้ำดำเนินสะดวก (นิราศดำเนินฯ นั่งเรือชมวิถีชีวิตชีวิตริมคลอง)
                - สวนน้ำตาลบังเละ (การสาธิตการทำน้ำตาลมะพร้าว)
                - ณ สัทธา อุทยานไทย (เรียนรู้วิถีชีวิตเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยแขนงต่าง ๆ)
                 นอกจากนี้นักเรียนยังได้นำความรู้ที่ได้จากการศึกษาจากสถานที่จริง มาร่วมนำเสนอโดยวิธีการสะท้อนความคิดผ่านกิจกรรมกลุ่มได้เป็นอย่างดี
01.jpg 02.jpg 03.jpg

04.jpg 05.jpg 20220718_8.jpg


ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม