พิมพ์
หมวด: กิจกรรมโรงเรียน
ฮิต: 2141

                 วันพฤหัสบดีที่ 23 เเละ 30 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 15.30 น. – 16.20 น. ชุมนุม LAB ได้จัดกิจกรรมชุมนุม Lab “ปฏิบัติการผ่ากบ” ณ ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 1303 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของชุมนุม LAB โดยศึกษาสัณฐานวิทยาของร่างกาย เเละศึกษากายวิภาคของระบบไหลเวียนเลือด ระบบหายใจ ระบบขับถ่าย เเละอื่นๆ

01.jpg 02.jpg 03.jpg

04.jpg 05.jpg 20220704_8.jpg


ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม