มาตรฐานการให้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2563

มาตรฐานการให้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2563
-------------------------------
 
 งานวิทยบริการ

- มาตรฐานการให้บริการยืม - คืนสารสนเทศ
- มาตราฐานการบริการห้องสื่อโสตทัศน์ / มาตรฐานการให้บริการการยืม - คืนสื่อโสตทัศน์ / มาตรฐานการให้บริการห้องประชุมร่มฉัตร -ห้องเรียนชั้น 6
- มาตรฐานการให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ / มาตรฐานการบริการแนะนําและสอนวิธีการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
- มาตรฐานการบริการยืมวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง / มาตรฐานการบริการคืนวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
- มาตรฐานการบริการสืบค้นฐานข้อมูลท้องถิ่น / มาตรฐานการบริการเข้าชมนิทรรศการข้อมูลท้องถิ่น
- มาตรฐานการบริการตอบคําถามช่วยการค้นคว้า
- มาตรฐานการบริการจองหนังสือออนไลน์สำหรับอาจารย์และบุคลากร
- มาตรฐานการบริการยืมต่อออนไลน์
 
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
- มาตรฐานการบริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
 
ผลประเมินความพึงพอใจการบริการ
 
- ผลประเมินความพึงพอใจการบริการประจำปี พ.ศ. 2562
 
สถิติการให้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
- ประจำเดือนตุลาคม 2562- มีนาคม 2563