หนังสือใหม่ประจำเดือนมกราคม 2564

0264 1

เลขหมู่  E ณ431ค

    ณิชาวีร์ เพิ่มพูลปฏิพัทธ์. (2562). ใคร ทำอะไร ที่ไหนนะ. กรุงเทพฯ : ห้องเรียน.       

คำอธิบาย :  หนังสือเล่มนี้เป็นการเสริมจินตนาการ ชวนคุณหนูๆ มาสลับร่างแสนสนุก ไปกับกิจกรรมของผองเพื่อนสุดหรรษา ว่าใคร
จะไปทำอะไร ที่ไหนนะ ฝึกการเรียงประโยค สังเกตชุดและอุปกรณ์ ที่สลับที่กันอยู่ สนุกคิดได้มากถึง 686 แบบ อีกทั้งยังพัฒนากล้ามเนื้อ
มือและพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ เกิดการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ และต่อยอดจินตนาการได้อย่างไม่รู้จบอีกด้วย

0264 2

เลขหมู่  291 ส893ศ

เสฐียร พันธรังษี. (2563). ศาสนาเปรียบเทียบ. พิมพ์ครั้งที่ 10. นนทบุรี : ศรีปัญญา.   

คำอธิบาย :  หนังสือเล่มนี้ซึ่ง "ศาสตราจารย์พิเศษเสฐียร พันธรังสี" เรียบเรียงขึ้นเล่มนี้เป็นหนังสือที่ใช้ประกอบในการสอนวิชาศาสนา
เปรียบเทียบในมหาวิทยาลัยจึงนับเป็นตำราเอกสารการสอนชั้นแนวหน้าที่ได้รับความนิยมมาอย่างยาวนานเล่มหนึ่ง ทางวิชาการศาสนา
ผู้เรียบเรียงนับเป็นราชบัณฑิตที่ทรงภูมิรู้ และได้รับเชิญให้ไปบรรยายพิเศษเกี่ยวกับวงการศึกษาการศาสนาตามมหาวิทยาลัยหลายแห่ง
หนังสือศาสนาเปรียบเทียบเล่มนี้ จึงยืนยันถึงความเป็นนักปราชญ์ทางศาสนาผู้รอบรู้ยิ่งท่านหนึ่ง

0264 3

เลขหมู่ 755.943 อ869จ

อู่ทอง ประศาสน์วินิจฉัย. (2562). จารไว้ในภาพ เล่ม 1-2. กรุงเทพฯ : นครปฐม : อู่ทอง ประศาสน์วินิจฉัย (บ้านเรียนน้ำริน).         

คำอธิบาย :  หนังสือเล่มนี้เป็นผลงานชิ้นโบว์แดง ที่ยากที่สุด ใช้เวลายาวนานที่สุด ของนักเขียนฝีมือมากรางวัล "อู่ทอง ประศาสน์วินิจฉัย"
(อดีตอาจารย์ คณะสังคมศาสตร์ ม.ศิลปากร) เจ้าของผลงานหนังสือรางวัลมากมาย ซึ่งได้รวบรวมภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังโบสถ์ จากวัด
212 แห่งทั่วประเทศไทย ในระยะเวลาการลงพื้นที่ รวบรวมภาพ และเรื่องราวหลากหลายที่แอบแฝงอยู่ในภาพเหล่านั้น นานถึง 17 ปี
โดยมีเนื้อหาแบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 เล่ม ดังนี้

เล่ม 1 เนื้อหาแบ่งเป็น 3 หมวดใหญ่

- ตำนานจารให้จำ พุ่งเป้าไปที่ตำนานของศาสนสถาน และพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์จากเหนือจรดใต้ของประเทศไทย

- วัฒนธรรมบันทึก รวมวัฒนธรรมด้านต่าง ๆ ทั้งความเชื่อ ประเพณี และมหรสพบางประเภทของไทย

- จารึกร่วมสมัย บอกเล่าเรื่องราวทั้งที่มีและไม่มีบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร แต่ช่าง (แอบ) นำมาจดจารไว้ในภาพทั้งโดยตั้งใจและ
ไม่รู้ตัว

เล่ม 2 แบ่งเนื้อหาเป็น 3 หมวดใหญ่

- เกียรติคุณประกาศ ยกย่องบุคคลสำคัญที่มักจารึกไว้ที่ใดที่หนึ่งมาเล่าสู่กันฟัง ให้คนรุ่นหลังได้รู้จักและเรียนรู้

- ประวัติศาสตร์สามัญชน รวมเรื่องราวของสามัญชน คนไม่สำคัญที่ถูกจดจารไว้ให้เป็นเรื่องเดียวกันจากหลากหลายแหล่ง

- คนไม่รู้ก็ดูเป็น เกร็ดความรู้สำหรับคนที่ชอบพูดว่าดูจิตรกรรมไม่รู้เรื่องเพราะไม่มีความรู้ เพื่อสามารถเห็นเรื่องราวมากมายที่สอดแทรก
ไว้ในภาพเหล่านั้น

0264 4

เลขหมู่ 005.73 ว768ค

วิษณุ ช้างเนียม. (2562). คู่มือเรียนโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม ฉบับสมบูรณ์ = Data structure and algorithm. กรุงเทพฯ :
ไอดีซีฯ.       

คำอธิบาย :  หนังสือเล่มนี้เป็นคู่มือสำหรับใช้เรียนในรายวิชาโครงสร้างข้อมูล และวิชาอัลกอรึทึม ครอบคลุมเนื้อหาในระดับระดับ
ปริญญาตรีและปริญญาโท พร้อมตัวอย่างและโค้ดโปรแกรมทุกหัวข้อ สามารถใช้ได้ทั้งภาษา
C และภาษา Java เหมาะสำหรับนิสิต
นักศึกษาและอาจารย์ที่ใช้เรียนหรือสอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์ หากต้องการหาหนังสือหรือคู่มือสำหรับใช้ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาโครงสร้างข้อมูลและอัลกอรีทึม หนังสือเล่มนี้ช่วยคุณได้