กำหนดระยะเวลาการสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง กำหนดระยะเวลาการสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
--------------------------------------
 
เพื่อให้การสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์ เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่องแนวปฏิบัติการสอบประมวลความรู้ของสาขาวิชา การทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ และการทดสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์   ของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จึงได้ทำมาตรฐานกลาง และกำหนดระยะเวลาการสอบดังนี้
 
1. ข้อสอบมาตรฐานกลาง  ประกอบด้วย
    1.1 ความหมายและความสำคัญของระบบปฏิบัติการ      
    1.2 คำสั่ง การสร้าง การสำเนา การลบ การบีบอัดและยกเลิกการบีบอัด เกี่ยวกับไฟล์ และโฟล์เดอร์      
    1.3 คำสั่งพื้นฐานโปรแกรมจัดการเอกสาร      
    1.4 คำสั่งพื้นฐานของโปรแกรมตารางการทำงาน      
    1.5 การค้นหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ตามเงื่อนไขที่      
    1.6 สืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ออนไลน์      
    1.7 จัดการเอกสารหนังสือภายนอกและหนังสือภายใน      
    1.8 สร้างเอกสารประเภทตารางได้      
    1.9 สร้างเอกสารจดหมายเวียนได้      
    1.10 ออกแบบงานด้วยโปรแกรมตารางการทำงานตามที่ระบุ      
    1.11 ออกแบบการนำเสนอตามที่ระบุได้
 
2. ผลการประเมิน   นักศึกษาต้องผ่านการทดสอบให้ได้คะแนนรวมร้อยละ 60 ขึ้นไป โดยมีค่าคะแนนและระดับคะแนนดังนี้      
    คะแนน 80 – 100      คะแนนเท่ากับ  PD       ผ่านดีเยี่ยม      
    คะแนน 60 – 79        คะแนนเท่ากับ  P         ผ่าน      
    คะแนน  0 –  59        คะแนนเท่ากับ  F         ไม่ผ่าน    
    หากสอบครั้งแรก "ไม่ผ่าน" ให้สมัครสอบใหม่ได้อีก 2 ครั้ง กรณี สอบครั้งที่ 3 ไม่ผ่าน ให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมและมีการประเมินผลจากการฝึกอบรมตามที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศกำหนด
 
3. กำหนดการสอบและสถานที่สอบ
ลำดับ รายการ ปีการศึกษา 1/2559 สถานที่สอบ
1 สอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1 26 กันยายน – 1 ตุลาคม 2559 ศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์
2 สอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2 10 – 15 ตุลาคม 2559 ศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์
3 สอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 3 25 - 30 ตุลาคม 2559
ศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์
4 อบรมทักษะด้านคอมพิวเตอร์ 7 – 12 พฤศจิกายน 2559 ศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์
5 สอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 4 7 – 12 พฤศจิกายน 2559 ศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์
 
***หมายเหตุ กำหนดวันปฏิบัติงานต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 
 pdf ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง กำหนดระยะเวลาการสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559