ตารางสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2559 (นักศึกษาชั้นปีที่ 2 รหัส 58)

ตารางสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2559 (นักศึกษาชั้นปีที่ 2 รหัส 58)
--------------------------------------
 slide133
 
 pdfตารางสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2559 (นักศึกษาชั้นปีที่ 2 รหัส 58)