ประกาศรายชื่อผู้โชคดีกิจกรรม ยืมมาก ลุ้นมาก

      ประกาศรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรม ยืมมาก ลุ้นมาก

ของรางวัล เฟรชไดร์
1 นางสาว กัลญารัตน์ วงษ์ผม ภาษาไทย
2 นางสาวขจีนุช มั่นมุ่งยนต์ ภาษาไทย
3 นางสาว หวานใจ แจ่มใส ภาษาไทย
4 นางสาว จันจิรา ก้านแก้ว ภาษาไทย
5 นางสาว ณัชชา ถมยา ศิลปศึกษา

ของรางวัล แก้วน้ำเยติ
1 นางสาว เขมจิรา ชิ้นทอง การศึกษาปฐมวัย
2 นางสาวศิริพร พฤฒมาตย์ ภาษาไทย
3 นางสาว นริศา ก้อนบุญ ภาษาไทย
4 อ.ดร.มล.ปริญญา จรูญโรจน์ มนุษยศาสตร์ฯ
5 นางสาว ฐิติมา ดาเปรม สังคมศึกษา

ของรางวัล สมุดโน๊ต
1 อาจารย์กิตติภา หิมพานต์ ครุศาสตร์
2 ผศ.ดร.วนิดา ตรีสวัสดิ์ วิทยาการจัดการ
3 นางสาว กนกเนตร คำอ่าง ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
4 นางสาวพิยดา โกมาลย์ ภาษาไทย
5 นางสาวอรศรินนา บัวลอย ภาษาไทย
6 นางสาว สุทัตตา สีเกตุ ภาษาไทย
7 นางสาว นฤมล ฮวบเอี่ยม ภาษาไทย
8 นาย สัญชัย วรรณโภคิน รัฐประศาสนศาสตร์
9 นางสาว อลิษา ยกกลิ่น รัฐประศาสนศาสตร์
10 นางสาว อรัชพร อรุณรัสมี สังคมศึกษา
*ติดต่อรับของรางวัลได้ที่ เคาเตอร์ยืม-คืน ชั้น1 อาคารสำนักวิทยบริการฯ พร้อมบัตรนักศึกษา

20210309 1