พิธีลงนามการส่งมอบหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

         วันที่ 7 เมษายน 2564 ผศ.อรรถพล อุสายพันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามการส่งมอบหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่าง ผศ.สมชัย แก้วศิริรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ครบวาระและอาจารย์ ดร.อดิศักดิ์ แสงส่องฟ้า ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศคนใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัย ซึ่งมีอาจารย์ และบุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมพิธี ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ