สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ารับการตรวจประเมิน 5ส โดยคณะกรรมการของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

         วันที่ 31 มีนาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ารับการตรวจประเมิน 5ส โดยคณะกรรมการของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง