ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ประมูลให้เช่าพื้นที่เพื่อประกอบการจําหน่ายอาหาร บริเวณภายในโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
จํานวน 2 พื้นที่ (ครั้งที่ 2)


                    ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีความประสงค์จะดําเนินการจัดประมูลให้เช่าพื้นที่เพื่อประกอบการ จําหน่ายอาหาร บริเวณภายในโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จํานวน 2 พื้นที่ (ครั้งที่ 2) โดยมีหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

                    ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสาร ได้ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ระหว่างเวลา 09.00 น ถึง 16.30 น. ในวันเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 082-9422894 ในวันและเวลา

                    กําหนดดูสถานที่และรับฟังคําชี้แจงเพิ่มเติม ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเอื้องผึ้ง ชั้น 1 อาคาร 15 (อาคารศูนย์การเรียนรู้ในเมือง) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เมืองราชบุรี ตําบล ดอนตะโก อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ทั้งนี้ คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาผลการประมูล จะนําดูสถานที่ ในเวลา 11.00 น.

                    กําหนดยื่นซองเอกสารการประมูลราคา ในศุกร์วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ระหว่างเวลา 09.30 น. ถึง 10.30 น. และกําหนดเปิดซองพิจารณาผลการประมูล เวลา 10.45 น. ณ ห้องประชุมเอื้องผึ้ง ชั้น 1 อาคาร 15 (อาคารศูนย์การเรียนรู้ในเมือง) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เมืองราชบุรี ตําบลดอนตะโก อําเภอเมือง จังหวัด  ราชบุรี การวินิจฉัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงให้ถือเป็นเด็ดขาด

รายละเอียด