ขอแสดงความชื่นชมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 และคณะครูโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยทุกคนที่พยายาม อดทน ตั้งใจและฝ่าฟันอุปสรรคร่วมกัน ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปีการศึกษา 2563 เราเริ่มต้นทดลองเรียนออนไลน์กันในครั้งแรก ถึงแม้จะพบกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ แต่เราก็ปรับตัวกันได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งผลลัพธ์สะท้อนออกมาอย่างชัดเจนว่าเราสามารถดำเนินการจัดการเรียนรู้ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออนไซต์ได้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ
                 ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2563 พบว่าคะแนนเฉลี่ยทุกรายวิชา สูงกว่าระดับประเทศ ระดับภาค และระดับจังหวัด