วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / เป้าหมาย / ภารกิจของโรงเรียน

 

◊ วิสัยทัศน์ : VISION

    “เป็นโรงเรียนที่สร้างนักเรียนให้เป็นนักคิดที่สามารถปฏิบัติได้อย่างสร้างสรรค์ ด้วยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์”


◊ พันธกิจ : MISSION

    1. จัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพมาตรฐานการศึกษา มุ่งเน้นการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล นำนักเรียนเข้าสู่สังคมการเรียนรู้ที่ยั่งยืน
    2. ส่งเสริมการทำวิจัย และงานสร้างสรรค์ที่นำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อยกระดับศักยภาพของนักเรียนและครู
    3. มุ่งส่งเสริมและแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์กับสถานศึกษาชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ
    4. อนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น


◊ เป้าประสงค์ : GOAL

    1. นักเรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานสากล
    2. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาได้รับโอกาสในการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
    3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสู่มืออาชีพ และได้รับส่งเสริมเข้าสู่วิทยฐานะที่สูงขึ้น
    4. สถานศึกษาจัดการศึกษาได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา
    5. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและเป็นองค์กรที่มีคุณภาพ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน


◊ ภารกิจของโรงเรียน

    1. เพื่อจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่สนับสนุน ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาให้มีจุดเด่นด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ
    2. เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้และเข้าใจความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยอาศัย การสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงในด้านการจัดหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และ การบริหารจัดการ
    3. เพื่อผลิตนักเรียนที่มีความสามารถในกระบวนการเรียนรู้ การคิด วิเคราะห์ความเป็นเลิศในด้านวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความพร้อม ความสามารถที่จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ​