รายงานการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report) 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
----------------------------------
 
cover sar2563 cover SAR2562

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2562
pdfดาวน์โหลดเอกสาร

 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2561
pdfดาวน์โหลดเอกสาร

SAR 2560

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560

pdfดาวน์โหลดเอกสาร

 

SAR 2559

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2559

pdfดาวน์โหลดเอกสาร

 

sar58 sar57

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2558

pdfดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2557

pdfดาวน์โหลดเอกสาร