++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ภาคปกติ ประจาปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 3)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 3)
-------------------------------
 

       ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 3) โดยการคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจาปี การศึกษา 2562 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

pdfรายละเอียด


ระบบรับสมัครออนไลน์
(8 พฤษภาคม - 31 พฤษภาคม 2562)

รายละเอียดการรับสมัคร รอบที่ 3

รายละเอียด วันที่
สมัครทางเว็บไซต์/สมัครด้วยตนเอง พุธ 8 พฤษภาคม - ศุกร์ 31 พฤษภาคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์และห้องสัมภาษณ์ อังคาร 4 มิถุนายน 2562
สัมภาษณ์และประเมินทักษะเฉพาะทางในบางสาขาวิชา พุธ 5 มิถุนายน 2562
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ศุกร์ 7 มิถุนายน 2562
รายงานตัวเป็นนักศึกษา อังคาร 11 มิถุนายน 2562