++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ประจำปี 2561

แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ประจำปี 2561
-------------------------------
 slide275

ขอเชิญบัณฑิตผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร กรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ประจำปี 2561

เพื่อลดขั้นตอนการรายงานตัวในวันซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร

>> กรอกแบบสอบถาม << 

** กรุณากรอกแบบสอบถามให้ครบถ้วนและตรงกับความเป็นจริงของท่านมากที่สุด