++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

ข้อปฏิบัติสำหรับบัณฑิตที่ประสงค์จะไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559-2560

ข้อปฏิบัติสำหรับบัณฑิตที่ประสงค์จะไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559-2560
หรือประสงค์จะเลื่อนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
**************************
 

1. กรณีประสงค์จะไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
    บัณฑิตไม่ต้องบันทึกแจ้งใด ๆ ติดต่อขอรับใบปริญญาบัตรได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทร. 032-720536-9 ต่อ 1403-1404 ภายหลังจากวันรับพระราชทาน ปริญญาบัตร 1 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 3 เดือน หากเกินกำหนดเวลาดังกล่าวบัณฑิตจะต้องชำระค่ารักษาปริญญาบัตร ฉบับละ 500 บาท หลักฐานการขอรับ มีดังนี้
    กรณีขอรับด้วยตนเอง สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนา 1 ฉบับ
    กรณีขอรับแทน
           - หนังสือมอบฉันทะ ขอได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการฯ หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์ม หนังสือมอบฉันทะ pdf
           - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบฉันทะ (บัณฑิต) และของผู้รับแทน พร้อมรับรองสำเนา อย่างละ 1 ฉบับ

2. กรณีขอเลื่อนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในปีถัดไป
    2.1 ขอรับแบบฟอร์มคำขออนุญาตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในปีถัดไป (กรณีมีความจำเป็น) ได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขออนุญาตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (ในปีถัดไป) pdf
    2.2 กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน ส่งกองพัฒนานักศึกษาด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ (ตามที่อยู่ด้านล่าง) ได้ตั้งแต่หลังวันรับพระราชทานปริญญาบัตร (9 เมษายน 2562)
                    เรียน ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
                              มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
                              46 หมู่ 3 ตำบลจอมบึง
                              อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150
                                              (เลื่อนรับปริญญาบัตร)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองพัฒนานักศึกษา โทร. 032-720536-9 ต่อ 1502