++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

   คู่มือการปฏิบัติงาน      
 
pdf  คู่มือการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
pdf  คู่มือการถ่ายโอนระเบียนบรรณานุกรมไปยังฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (UC-TAL) โดยใช้โปรแกรม UC Connexion Client
pdf  คู่มือการจัดประชุมและจดรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ
pdf  คู่มือการบริการฐานข์อมูลออนไลน๋์
pdf    คู่มือการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านระบบบริหารจัดการข่าวเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
pdf  คู่มือการใช้งานระบบบริหารงบประมาณ-การเงิน-การบัญชี 3 มิติ สำหรับหน่วยงาน
pdf  คู่มือระบบงานวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
pdf  คู่มือการจัดการผู้ใช้ของระบบ Google for Education
pdf   คู่มือการบริหารจัดการระบบการสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์
pdf  คู่มือการให้บริการสื่อโสตทัศน์
pdf  คู่มืองานบริการข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี
pdf  คู่มือการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ
pdf  คู่มือเตรียมสภาพเครื่องในการติดตั้ง windows 10
pdf  คู่มืองานบริการยืม-คืน-ทรัพยากรสารสนเทศ ด้วยระบบห้องสมุดอัตโนมัติ-Matrix
pdf  คู่มือการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ