++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

   แบบฟอร์มขอใช้บริการศูยน์คอมพิวเตอร์           
 
Document iconทส-001 แบบฟอร์มการขอรหัสผู้ใช้ (User account) และรหัสผ่าน (Password)                   
Document iconทส-002 แบบฟอร์มขอรับบริการติดตั้ง/ซ่อมบำรุง/ตรวจสอบระบบงาน
Document iconทส-003 แบบฟอร์มการขออนุญาตใช้สถานที่และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
Document iconทส-004 แบบฟอร์มการประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
Document iconทส-005 แบบฟอร์มขอวุฒิบัตร/สัมฤทธิบัตร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Document iconทส-006 แบบฟอร์มชำระเงินเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทักษะด้านคอมพิวเตอร์
Document iconทส-007 แบบฟอร์มขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 
    แบบฟอร์มขอใช้บริการสำนักวิทยบริการฯ         
 
contractแบบฟอร์มขอทำบัตรห้องสมุด
 
   แบบฟอร์มอื่น ๆ