++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

ติดต่อ

   ติดต่อสอบถาม   
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ที่อยู่ 46 หมู่ 3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150
 
arit
 

งานวิทยบริการ / งานบริหารทั่วไป

ที่อยู่

       

โทรศัพท์ 

โทรสาร   

อีเมล์ 

Website

Facebook    

 

 

:

 

:

:

:

:

:

 

 

  อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

  0-3272-0536-9 ต่อ 1600

  -

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  http://arit.mcru.ac.th

  https://www.facebook.com/aritmcru

0com
 
 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่อยู่  

     

โทรศัพท์ 

โทรสาร   

อีเมล์

Website

Facebook      

 

:

 

:

:

:

:

:

 

  ศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์

  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

  0-3272-0536-9 ต่อ 1200

  -

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  http://arit.mcru.ac.th

  https://www.facebook.com/comcenterMCRU

 

งานศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้อัจฉริยะ

ที่อยู่  

     

 

โทรศัพท์ 

โทรสาร   

อีเมล์

Website

Facebook      

 

:

 

 

:

:

:

:

:

 

  ห้องศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้อัจฉริยะ ชั้น 4

  (ตรงข้ามห้องประชุมจันทร์กระพ้อ) อาคารอำนวยการ

  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

  0-3272-0536-9 ต่อ 1074 หรือ 1076

  -

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  -

  ศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้-Mcru-lic