++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

ติดต่อ

   ติดต่อสอบถาม   
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ที่อยู่ 46 หมู่ 3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150
 
arit
 

งานวิทยบริการ / งานบริหารทั่วไป

ที่อยู่

       

โทรศัพท์ 

โทรสาร   

อีเมล์ 

Website

Facebook    

 

 

:

 

:

:

:

:

:

 

 

  อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

  0-3272-0536-9 ต่อ 1600

  -

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  http://arit.mcru.ac.th

  https://www.facebook.com/aritmcru

0com
 
 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่อยู่  

     

โทรศัพท์ 

โทรสาร   

อีเมล์

Website

Facebook      

 

:

 

:

:

:

:

:

 

  ศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์

  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

  0-3272-0536-9 ต่อ 1200

  -

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  http://arit.mcru.ac.th

  https://www.facebook.com/comcenterMCRU

 

งานศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้อัจฉริยะ

ที่อยู่  

     

 

โทรศัพท์ 

โทรสาร   

อีเมล์

Website

Facebook      

 

:

 

 

:

:

:

:

:

 

  ห้องศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้อัจฉริยะ ชั้น 4

  (ตรงข้ามห้องประชุมจันทร์กระพ้อ) อาคารอำนวยการ

  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

  0-3272-0536-9 ต่อ 1074 หรือ 1076

  -

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  -

  ศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้-Mcru-lic