++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการทุกท่านทำแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการใช้งานเว็บไซต์ระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ (OPAC) ของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Matrix

เพื่อให้มีการปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์ระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ (OPAC) ให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้มากยิ่งขึ้น
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการทุกท่านทำแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการใช้งานเว็บไซต์ระบบสืบค้น
ทรัพยากรสารสนเทศ (OPAC) ของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Matrix
 
แบบประเมินความพึงพอใจ
 
เว็บไซต์ระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ (OPAC): http://matrix.mcru.ac.th/

Slide57