++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

แอปพลิเคชันฐานข้อมูลออนไลน์ (AritMcru)

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัย เอกสารทางวิชาการ หนังสือ ตำรา ที่เป็นผลงานของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และ E-Book ได้ทุกที่ ทุกเวลา
ผ่านแอปพลิเคชันฐานข้อมูลออนไลน์ (AritMcru)

QR Code สำหรับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันฐานข้อมูลออนไลน์ (AritMcru)
(สำหรับ Android เท่านั้น)
QR Code สำหรับดาวน์โหลดโปรแกรมเสริม Adobe Air
(กรณีเปิดใช้งานแอปพลิเคชันไม่ได้)
QR Code สำหรับดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานแอปพลิเคชันฐานข้อมูลออนไลน์ (AritMcru)

pdfคู่มือติดตั้งแอปพลิเคชัน AritMcru