++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

กิจกรรมการส่งเสริมการใช้ห้องสมุด Library on Tour

กิจกรรมการส่งเสริมการใช้ห้องสมุด Library on Tour
-------------------------------

ด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จะจัดกิจกรรมการส่งเสริมการใช้ห้องสมุด :
Library on Tour สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1
ระหว่างวันที่ 14 - 31 มกราคม พ.ศ. 2562 ซึ่งแบ่งเป็น 2 รอบ ได้แก่
       รอบที่ 1 เวลา 10.00 - 11.00 น.
       รอบที่ 2 เวลา 13.30 - 14.30 น.
 
       ณ อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคารห้องสมุด) เพื่อให้ความรู้ เสริมทักษะด้านการค้นคว้าทรัพยากรสารสนเทศและด้านการใช้เทคโนโลยี และแนะนำการใช้บริการต่างๆภายในห้องสมุด ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีลักษณะกิจกรรม ดังนี้

      1. การรับฟังบรรยาย
          1.1 กฎ ระเบียบในการใช้บริการห้องสมุด
          1.2 การใช้งานระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ OPAC (การสมัครสมาชิกห้องสมุด, การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ, การยืมหนังสือต่อออนไลน์ด้วยตนเอง, การสืบค้นฐานข้อมูล)

     2. การนำชมและแนะนำบริการต่างๆ ภายในห้องสมุดแต่ละชั้น
         2.1 แนะนำบริการต่างๆในห้องสมุด ได้แก่ บริการยืม-คืน, บริการวารสารและหนังสือพิมพ์, บริการฐานข้อมูลออนไลน์, บริการข้อมูลท้องถิ่น, บริการสื่อโสตทัศน์, บริการห้องค้นคว้าส่วนบุคคล
        2.2 แนะนำขั้นตอนการขอใช้บริการต่างๆ

       จึงขอเชิญชวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยสามารถตรวจสอบและแจ้งวันเวลาที่ประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ :
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร 032-720536 ต่อ 1600
 
pdfรายละเอียด
pdfกำหนดการ