++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ทดลองใช้งานฐานข้อมูล CNKI

ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ทดลองใช้งานฐานข้อมูล CNKI
-------------------------------

       ด้วยบริษัท Tongfang Knowledge Network Technology Co., Ltd. (Beijing) โดย China National Knowledge Infrastructure (CNKI) ห้องสมุดออนไลน์และบริษัทที่พัฒนาฐานข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน จะทำการเปิดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูล 5 ฐานของ CNKI ซึ่งเป็นประโยชน์กับอาจารย์ นักศึกษาและนักวิจัยในหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
 
       สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูล 5 ฐานของ CNKI ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึงวันที่  31 พฤษภาคม 2561 รวมระยะเวลา 3 เดือน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 
1. ฐานข้อมูล   Academic Fucus
    รายละเอียด   :  เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวารสารที่จัดพิมพ์ด้วยภาษาอังกฤษเป็นต้นฉบับในประเทศจีน  (136 ชื่อเรื่อง)  วารสารโดดเด่นที่แปลภาษาจีน
                            เป็นภาษาอังกฤษ  (132 ชื่อเรื่อง)  และงานประชุมวิชาการนานชาติที่จัดการในประเทศจีน  (27,300 บทความ)  เป็นฐานข้อมูลที่ให้
                            บริการด้านจีนศึกษาสำหรับบุคคลที่ไม่รู้ภาษาจีน
    URL              :  http://cstm.cnki.net/stmt
 
2. ฐานข้อมูล China Academic Journals Full-text Database
    รายละเอียด  :  รวบรวมวารสารวิชาการดีเด่นของประเทศจีน มีวารสาร 1 หมื่นกว่าชื่อเรื่อง /61 ล้านบทความ
    URL             :  http://oversea.cnki.net/kns55/brief/result.aspx?dbPrefix=CJFD
 
3. ฐานข้อมูล China Master’ Theses Full-text Database
    รายละเอียด  :  เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศจีน มากกว่า 740 แห่ง
                           ประกอบไปด้วยข้อมูล 3.2 ล้านบทความ
    URL             :  http://oversea.cnki.net/kns55/brief/result.aspx?dbPrefix=CMFD
 
4. ฐานข้อมูล China Doctoral Dissertations Full-text Database
    รายละเอียด  :  เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศจีน มากกว่า 450 แห่ง
                           ประกอบไปด้วยข้อมูล 3 แสนบทความ
     URL            :  http://oversea.cnki.net/kns55/brief/result.aspx?dbPrefix=CDFD
 
5. ฐานข้อมูล China Reference Works Online
    รายละเอียด  :  เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมหนังสือคู่มือเกือบ 9,000 เล่ม จากสำนักพิมพ์ 300 กว่าแห่ง ประกอบด้วยพจนานุกรมภาษา คู่มืออุตสาหกรรม
                           สารานุกรม ข้อมูลทางการแพทย์ เป็นต้น
    URL             :  http://gongjushu.oversea.cnki.net/oversea/default.aspx
 
เอกสารคู่มือสำหรับการใช้งานฐานข้อมูลสามารถดาวน์โหลดได้ที่   :  http://www.uni.net.th/UniNet/trialDB/2018-CNKI/User_guide.rar