++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

   บุคลากรงานศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้อัจฉริยะ            

chart 63 m01

ชื่อ          

ตำแหน่ง

ติดต่อ

:

:

อ.ดร.นฤมล  ชูเมือง

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา            

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.         

 
chart 62

ชื่อ

ตำแหน่ง

ติดต่อ

:

:

นางสาวธนารีย์  นุ่มกลิ่น

นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
 chart 62

ชื่อ

ตำแหน่ง

ติดต่อ

:

:

:  

นางสาวรุ่งไพลิน  สุกรีวนัด

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

rungphailinsuk@mcru.ac.th

 
   
 
ติดต่อ  :   ห้องศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้อัจฉริยะ ชั้น 4 (ตรงข้ามห้องประชุมจันทร์กระพ้อ) อาคารอำนวยการ
โทร. 0-3272-0536-9 ต่อ 1074 หรือ 1076