++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

   บุคลากรงานบริหารทั่วไป            

Capture902

 

 chart 59 m05
ชื่อ
ตำแหน่ง
อีเมลล์
เบอร์โทร
 
:
:
:
 
นางภิรมย์  โพธิคำ
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
0-3272-0536-9 ต่อ 1612
หรือ 081-1901425


 chart 59 g01
ชื่อ
ตำแหน่ง
 
งานที่รับผิดชอบ
อีเมล์
เบอร์โทร
 
:
 
:
:
:
 
นางสาวสุชาดา  ชั่งดวงจิตร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(หัวหน้างาน)
งานเบิกจ่ายสำนักวิทยบริการฯ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
0-3272-0536-9 ต่อ 1600
หรือ 081-849684

 

     chart 59 g02  
ชื่อ
ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
อีเมล์
เบอร์โทร
 
:
:
:
:
 
นางสาวไอลดา  เมืองนามา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
0-3272-0536-9 ต่อ 1600
หรือ 096-7935500

 

ติดต่อ  :   ำนักงาน  ชั้น 1  อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  โทร. 0-3272-0536-9 ต่อ 1600