++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

   คณะผู้บริหาร            

 chart 59 m09
ชื่อ
ตำแหน่ง
 
อีเมลล์
เบอร์โทร
:
:
 
:
:
 อาจารย์ ดร.อดิศักดิ์ แสงส่องฟ้า
 ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
 และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 0-3272-0536-9 ต่อ 1200
 

   


 chart 59 m11
ชื่อ
ตำแหน่ง
อีเมลล์
เบอร์โทร
:
:
:
:
 อาจารย์ ดร.นพดล อ่ำดี
 รองผู้อำนวยการงานวิทยบริการ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 099-1194499
 chart 59 m10
ชื่อ
ตำแหน่ง
 
อีเมลล์
เบอร์โทร
:
:
 
:
:
 ผศ. ดร.ดาราวรรณ ญาณะนันท์
 รองผู้อำนวยการงานเทคโนโลยี
 สารสนเทศ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 091-8199041 
 chart 59 m04
ชื่อ
ตำแหน่ง
อีเมลล์
เบอร์โทร
:
:
:
:
 อาจารย์สุดารัตน์ เทียนน้อย
 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 099-3541782
 chart 59 m05
ชื่อ
ตำแหน่ง
อีเมลล์
เบอร์โทร
 
:
:
:
:
 
 นางภิรมย์  โพธิคำ
 หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 0-3272-0536-9 ต่อ 1612
 หรือ 081-1901425