แผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management Plan) 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
----------------------------------

 

  20210209 แผนบรหารความเสยง 2564
  แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ฉบับปรับปรุง)
ปรับปรุง 25 มกราคม พ.ศ. 2564
pdf ดาวน์โหลดเอกสาร
 20201130 ARIT แผนบรหารความเสยง 2564 Risk2563
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563
pdf ดาวน์โหลดเอกสาร
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ฉบับถ่ายทอด)
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562
pdf ดาวน์โหลดเอกสาร
   
riskARIT 2562 ฉบบปรบปรง 001 riskARIT 2562
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ฉบับปรับปรุง)
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ฉบับถ่ายทอด)
เดือนมกราคม พ.ศ. 2562
   
riskARIT 2560 riskARIT 255
 แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2560 (ฉบับปรับปรุง)
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560

pdf ดาวน์โหลดเอกสาร

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2559 (ฉบับปรับปรุง)

pdfดาวน์โหลดเอกสาร