แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
----------------------------------
 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
pdf  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564