++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

    ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ           
 
ปรัชญา (Philosophy)
ทรัพยากรสารสนเทศครบครัน ก้าวทันเทคโนโลยี มีมิตรไมตรีต่องานบริการ พัฒนางานอย่างยั่งยืน
 
วิสัยทัศน์ (Vision)
มุ่งพัฒนาสำนักฯ เป็นแหล่งเรียนรู้ในการให้บริการทรัพยากรและเทคโนโลยีที่ทันสมัย สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 
พันธกิจ (Mission)
        1. เป็นแหล่งรวบรวม จัดระบบ และให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ เสริมสร้างบัณฑิต  สนับสนุนงานวิจัย บริการความรู้  ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น
        2.  เป็นแหล่งสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่ตอบสนองต่อพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
        3.  เป็นแหล่งส่งเสริมและสนับสนุน ให้ทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัยบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
วัตถุประสงค์ (Objective)
        1. เพื่อรวบรวม จัดระบบ และให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ สนับสนุนงานวิจัย และบริการความรู้ ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น
        2. เพื่อส่งเสริมนักศึกษาและผู้ใช้บริการ ให้มีศักยภาพในการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
        3. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่ตอบสนองต่อ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
        4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ให้ทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัยบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
นโยบายหลัก (Main Policy)
        1. สนับสนุนการเรียนรู้และให้บริการทางวิชาการ ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้
        2. ส่งเสริม และสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัย บริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
        3. ส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติราชการ ด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส
 
 
 
 ปรับปรุงเมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561