++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

   ประวัติความเป็นมา             

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วยหน่วยงานที่สำคัญ 2 ส่วนคือ ส่วนห้องสมุด และ ส่วนคอมพิวเตอร์ ซึ่งงานด้านห้องสมุดได้จัดตั้งขึ้นมาพร้อมกับวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2497 โดยในระยะแรกยังไม่มีบุคลากรที่มีความรู้ด้านบรรณารักษ์เข้ามาบริหารจัดการ จึงใช้ชื่อว่า ห้องสมุด

1  มีนาคม  พ.ศ. 2497     เริ่มก่อตั้ง จากหน่วยงานที่เรียกว่า ห้องสมุด
ปี  พ.ศ. 2510                  เริ่มก่อตั้งเป็นห้องสมุด  ตั้งอยู่ในอาคารเรียนชั่วคราว
ปี  พ.ศ. 2513                  ย้ายไปตั้งอยู่ที่อาคาร  1  ชั้น  2
ปี  พ.ศ. 2514                  ย้ายไปตั้งอยู่ที่อาคาร  2  ชั้น  2
ปี  พ.ศ. 2516                  ยกฐานะขึ้นเป็นแผนกห้องสมุด มีสถานที่เป็นอาคารเอกเทศ 2 ชั้น 1  หลัง
ปี  พ.ศ. 2528                  ยกฐานะขึ้นเป็นฝ่ายหอสมุด
ปี  พ.ศ. 2535 -  2538      เริ่มนำโปรแกรมสำเร็จรูป CDS-ISIS เข้ามาใช้ในการดำเนินงานและการให้บริการ
ปี  พ.ศ. 2538                  ยกฐานะขึ้นเป็น สำนักวิทยบริการ
ปี  พ.ศ. 2542             
มีอาคารวิทยบริการเป็นเอกเทศ  ขนาด 6 ชั้น เนื้อที่  4,973  ตารางเมตร  มีการนำระบบห้องสมุดอัติโนมัติ  ระบบ VTLS มาใช้ในการดำเนินงานและการให้บริการ โดยเริ่มนำมาทดลองใช้ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2542 และสามารถดำเนินงานและให้บริการโดยระบบ VTLS เต็มรูปแบบตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2542
ปี  พ.ศ. 2540             
ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป  CDS-ISIS  อย่างเต็มรูปแบบ
ปี  พ.ศ. 2541             
ได้เปลี่ยนมาเป็นโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS (Virginia Tech Library System) มาจัดการแทน และได้นำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น การใช้บาร์โค้ดในการยืม – คืน เอกสารหรือหนังสือต่าง ๆ ฐานข้อมูลออนไลน์ที่คณาจารย์และนักศึกษาสามารถใช้เพื่อการเรียนการสอนได้อย่างเต็มที่
ปี  พ.ศ. 2543            
พัฒนาและปรับปรุงอาคารสำนักวิทยบริการ  ให้สามารถรองรับเทคโนโลยีสารสนเทศ  เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่ายภายใน (LAN)  ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคาร เป็นต้น  นอกจากนี้ยังมีการให้บริการต่างๆ ดังนี้
 -  ให้บริการสืบค้นข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
 -  ใช้ระบบ  CDS-ISIS  มาจัดทำฐานข้อมูลดรรชนีวารสาร
 -  จัดตั้งห้องข้อมูลท้องถิ่น
 -  พัฒนาปรับปรุงฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยีทางการศึกษา
ปีการศึกษา 2546      
สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงมีการปรับโครงสร้างของหน่วยงานในสถาบัน โดยยกฐานะเป็น สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส่วนงานด้านคอมพิวเตอร์ ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2540 ในขณะนั้นใช้ชื่อหน่วยงานว่าศูนย์คอมพิวเตอร์โดยมีภารกิจตามประกาศของสถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่องการจัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์ 4 ประการคือ
1. ให้บริการอาจารย์ นักศึกษา บุคลากรของสถาบันได้ศึกษาค้นคว้า และฝึกทักษะด้านคอมพิวเตอร์ 
2. ให้การสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนของอาจารย์และนักศึกษาของสถาบัน 
3. พัฒนาหลักสูตรการอบรมและจัดอบรมคอมพิวเตอร์แก่อาจารย์ นักศึกษา บุคลากรของสถาบัน และบุคลากรในท้องถิ่นตามความต้องการของท้องถิ่น
4. ดำเนินงานอื่นๆ ตามที่สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงมอบหมายให้แก่สำนักคอมพิวเตอร์
ปี พ.ศ. 2547
ได้ มีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ เปลี่ยนชื่อสถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และมีประกาศกฎกระทรวงศึกษาธิการได้ปรับโครงสร้างของหน่วยงานจึงได้รวม 2 หน่วยงานคือ สำนักวิทยบริการ และ สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าด้วยกัน ภายใต้ชื่อ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปี พ.ศ. 2552 
ระบบอินเทอร์เน็ต ได้ปรับเปลี่ยนความเร็ว จาก 10 Mbps มาเปลี่ยน 1 Gbps เพิ่มห้องการเรียนการสอนทางไกล เป็น 2 ห้อง
ปรับเปลี่ยนเวอร์ชั่นโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS (Virginia Tech Library System) เป็น VTLS Virtua ILS มาจัดการแทนระบบเดิม ซึ่งเทคโนโลยีใหม่ๆ ฐานข้อมูลออนไลน์ที่คณาจารย์และนักศึกษาสามารถใช้เพื่อ การเรียนการสอนได้อย่างเต็มที่
ปี พ.ศ. 2561
        มีการนำระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  Matrix มาใช้ในการปฏิบัติงานและการให้บริการ ซึ่งสามารถให้บริการผ่านเว็บเบราเซอร์ได้และ
       ยังมีแอพพลิเคชัน สำหรับการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศให้บริการผ่านโทรศัพท์ สมาร์ทโฟน ซึ่งสามารถรองรับได้ทั้ง
       ระบบปฏิบัติการ IOS และ Android