สำนักวิทยบริการฯ ขอประชาสัมพันธ์เอกสารในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในหัวข้อ การทำเอกสารในรูปแบบ E-book

         สำนักวิทยบริการฯ ขอประชาสัมพันธ์เอกสารในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในหัวข้อ การทำเอกสารในรูปแบบ E-book
         ติดต่อ : 032-720536-9 ต่อ 1609 หรือ สำนักวิทยบริการ(ห้องสมุด)