++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

บริการโปรแกรมลิขสิทธิ์

ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้จัดซื้อซอฟต์แวร์เพื่อให้บริการแก่อาจารย์และบุคลากรภายใต้เงื่อนไขการใช้งานทั้งมหาวิทยาลัย (Campus License) ซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้อาจารย์และบุคลากรสามารถใช้ซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ผู้ใช้งานสามารถปรับปรุงรุ่นซอฟต์แวร์ใหม่ผ่าน Security patch หรือ Hot fix ให้มีความทันสมัยปลอดภัยและลดความเสี่ยงต่อปัญหา การโจมตี บุกรุกทางระบบ เครือข่าย เมื่อมีการแพร่กระจายของไวรัส เวิร์ม โทรจัน หรือ สปายแวร์
โดยสามารถติดต่อขอรับสิทธิการใช้ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมชุดออฟฟิศ ได้ที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ประจำคณะ
 
ปัจจุบันศูนย์คอมพิวเตอร์มีซอฟต์แวร์ให้บริการดังนี้
 
โปรแกรม รายละเอียด สำหรับ
Windows 7,
Windows 8,
Windows 8.1,
Windows 10
ซอฟต์แวร์การจัดการระบบ อาจารย์/บุคลากร/นักศึกษา
Microsoft Office 2003,
Microsoft Office 2007,
Microsoft Office 2010,
Microsoft Office 2013,
Microsoft Office 2016
ซอฟต์แวร์เพื่องานสำนักงาน อาจารย์/บุคลากร/นักศึกษา

Microsoft Office 365                       

ซอฟต์แวร์เพื่องานสำนักงานแบบออนไลน์

อาจารย์/บุคลากร/นักศึกษา

 
เนื่องจากระบบปฏิบัติการและโปรแกรมออฟฟิศ เป็นทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอความร่วมมือ อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ทำความเข้าใจข้อตกลง และปฏิบัติตามเงื่อนไขในการขอรับรหัสผลิตภัณฑ์ ดังนี้
รหัสผลิตภัณฑ์ และโปรแกรมซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์นี้ อนุญาตให้ใช้ได้เฉพาะ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเท่านั้น
  1. ห้ามนำรหัสผลิตภัณฑ์แจกจ่ายให้กับบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง
  2. รหัสผลิตภัณฑ์ และซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์สามารถติดตั้งได้เฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยเท่านั้น
  3. หากดำเนินการติดตั้งยังเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวต้องเป็นเครื่องที่ใช้เพื่องานของมหาวิทยาลัย และจะต้องลบหรือถอนโปรแกรมที่ติดตั้งผ่านข้อตกลงนี้
    ออกทั้งหมด เมื่อสิ้นสุดการทำงานที่ได้รับมอบหมายหรือพ้นสภาพการเป็นบุคคลากร ของมหาวิทยาลัย
  4. ซอฟแวร์เหล่านี้มีขอบเขตการใช้งานเฉพาะบุคคล ห้ามแจกจ่ายซอฟต์แวร์ไปยังบุคคลอื่น
  5. ไม่อนุญาตให้แก้ไข หรือดัดแปลงหรือปรับแก้รหัสซอฟต์แวร์ในทางที่จะละเมิดลิขสิทธิ์
หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยในการใช้งาน สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
โทรศัพท์ : 0-3272-0536-9 ต่อ 1200