++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
----------------------------------
 
ระหว่างวันที่ 9 - 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

 

 
pdfรายละเอียด