++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

การฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ประจำปีการศึกษา 2560 รุ่นที่ 4

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง กำหนดการเข้ารับฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน
ประจำปีการศึกษา 2561 รุ่นที่ 4
----------------------------------
  
       ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จะดำเนินการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ประจำปีการศึกษา 2561 รุ่นที่ 4 ระหว่างเดือนมีนาคม – เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุม 326 อาคาร 3 , ห้องประชุมเฟื่องฟ้า อาคาร 4 และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 7 ในการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้กำหนดวันอบรมเพื่อพัฒนาไว้เรียบร้อยแล้วดังนี้

        ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและมาตรฐานของการอบรม จึงขอประกาศให้ทราบว่า ผู้ที่มีความประสงค์จะเข้ารับการอบรม จะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

        1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัคร ได้จาก ที่นี่ และแนบหลักฐานไฟล์ pdf มายัง This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 พร้อมแนบหลักฐาน ดังนี้
            1.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
            1.2 สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
            1.3 สำเนาปริญญาบัตรและใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

        2. กรอกข้อมูลการสมัคร online ที่ https://goo.gl/forms/F0nI7VnhM3lLsULc2

        3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม วันที่ 2 มีนาคม 2561 ทางเว็บไซด์ http://www.mcru.ac.th/

        4. โอนเงินผ่านบัญชีของมหาวิทยาลัย ชื่อบัญชี “ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เงินจัดหารายได้และบริการวิชาการ” ธนาคารกรุงไทย สาขาจอมบึง หมายเลขบัญชี 744-0-04011-2 ตั้งแต่วันที่ 2 - 7 มีนาคม 2561 และส่งหลักฐานการโอนเงินให้มหาวิทยาลัยภายในวันที่ 9 มีนาคม 2561 ผ่านช่องทาง e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โดยเขียน ชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ โรงเรียน จังหวัด พร้อมหลักสูตรที่จะเข้าอบรมให้ชัดเจน (งดรับเงินลงทะเบียนในวันอบรม)

        5. ในกรณีที่มีผู้สมัครเข้ารับการอบรมในหลักสูตรดังกล่าว ต่ำกว่า 30 คน มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะงด การฝึกอบรม ติดต่อสอบถามโดยตรงได้ที่ นายประภาช วิวรรธมงคล ผู้ช่วยคณบดีคณะครุศาสตร์ โทรศัพท์มือถือ 092-2916253 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
pdfรายละเอียด
pdfใบสมัคร