++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Active Learning

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Active Learning
----------------------------------
  Slide37
 
ขอเชิญบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดราชบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร : การพัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Active Learning ระหว่างวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และขอความกรุณาแบบตอบรับกลับมายัง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศกรุณาส่งแบบตอบรับ ทางโทรสาร หรือแจ้งโดยตรงที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลัยพร ไชยสิทธิ์ โทรศัพท์ 083-1053219 ภายในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2561
 
pdfแบบตอบรับ
pdfกำหนดการ