++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

โครงการอบรมปฏิบัติการ หลักสูตรการประยุกต์ใช้งาน Office 365 เพื่อการปฏิบัติงานในองค์กร

โครงการอบรมทักษะด้านคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
หลักสูตรการประยุกต์ใช้งาน Office 365 เพื่อการปฏิบัติงานในองค์กร
----------------------------------

ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมอบรมทักษะด้านคอมพิวเตอร์  ระหว่างวันที่ 12 – 14 กรกฎาคม 2560

ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น ๒  ศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

 
pdfตารางอบรม
 
        สมัครออนไลน์