++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

โครงการจัดอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โครงการจัดอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
----------------------------------
 
ครั้งที่ 1 สำหรับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรมหาวิทยาลัย  วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560
ครั้งที่ 2 สำหรับประชาชนผู้สนใจ และศิษย์เก่า  วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2560
ครั้งที่ 3 สำหรับนักศึกษา วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560

ณ ห้องประชุมดารารัตน์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
 
pdfกำหนดการ
pdfใบสมัคร