++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++
AlexanderStreetPress
13. Alexander Street Press
เป็นฐานข้อมูลในรูปแบบของวีดีโอออนไลน์ในหลากหลายสาขาวิชา เช่น Education, Opera, Dance, Ethnographic, World History, Counseling and Therapy เป็นต้น
[สืบค้น] [คู่มือ]
ebrary
17. ebrary
เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ที่มีเนื้อหาครอบคลุมสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ ภาษาและวรรณคดี การท่องเที่ยว มนุษย์และสังคมศาสตร์ การเมืองการปกครอง กฎหมาย โลจิสติกส์ อาหาร เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
[สืบค้น] [คู่มือ]
museapp libraryforce
21. museapp libraryforce(ค้นหารวม)
เครื่องมือช่วยสืบค้นฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัยต่างๆ ได้หลายฐานพร้อมกัน ภายในหน้าจอการสืบค้นเดียว เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสืบค้นข้อมูล
[สืบค้น] [คู่มือ]
BioOne
14. BioOne
ฐานข้อมูลออนไลน์ที่ครอบคลุมวารสารด้านชีวภาพ ระบบนิเวศและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จากสำนักพิมพ์ที่เป็นสมาคมทางด้านระบบนิเวศและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
[สืบค้น] [คู่มือ]
emeraldinsight
18. Emerald insight
เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ครอบคลุมด้านการจัดการ, บริหารธุรกิจ และวิทยาการสารสนเทศ รวมทั้ง สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั่วโลก ในรูปแบบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text)
SageKnowledge
22. Sage Knowledge
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ครอบคลุมสาขาสังคมศาสตร์ ได้แก่ ธุรกิจและการจัดการ การแนะแนว อาชญาวิทยา การศึกษา ภูมิศาสตร์ สุขภาพและการดูแลรักษา สื่อและการสื่อสาร การเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จิตวิทยา และสังคมวิทยา
[สืบค้น] [คู่มือ]
 BritannicaOnlineAcademicEdition
15. Britannica Online Academic Edition
เป็นสารานุกรมออนไลน์ที่ได้รับความไว้วางใจจากสถาบันการศึกษาอย่างกว้างขวางในต่างประเทศ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากลในการนำไปใช้อ้างอิง
[สืบค้น] [คู่มือ]
IEEE IEE ElectronicLibrary
19. IEEE/IET Electronic Library (IEL)
เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมสารสนเทศจาก 2 แหล่งข้อมูล คือ The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) และ The Institution of Engineering and Technology (IET)
WorldScientificeBook
23. World Scientific eBook
ฐานข้อมูลหังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ครอบคลุมเนื้อหามรสาขาต่างๆ เช่น เคมี คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์ การเงินและการจัดการ วิศวกรรมศาสตร์ สิ่งแวดล้อม วัสดุศาสตร์ คณิตศาสตร์
[สืบค้น] [คู่มือ]
CRCnetBASE
16. CRCnetBASE
เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ครอบคลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ การบริการรัฐกิจ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ แพทยศาสตร์ มีหนังสือกว่า 7,000 รายการ
[สืบค้น] [คู่มือ]
iG Publishing
20. iG Publishing
เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) มีเนื้อหาครอบคลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาทิ นาโนเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมสีเขียวในโรงงาน วัสดุศาสตร์ทางด้านธุรกิจไฮโดรเจน อวกาศ ระบบเครื่องยนต์ เป็นต้น
 appAritmcru
24. แอปพลิเคชันฐานข้อมูลออนไลน์ (AritMcru)
ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัย เอกสารทางวิชาการ หนังสือ ตำรา ที่เป็นผลงานของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และ E-Book ได้ทุกที่ ทุกเวลาผ่านแอปพลิเคชันฐานข้อมูลออนไลน์ (AritMcru)
[สืบค้น] [คู่มือ]