รายงานการประเมินตนเอง

รายงานการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report) 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
----------------------------------
 
  cover SAR2562
 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2561
pdfดาวน์โหลดเอกสาร

 

SAR 2560

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560

pdfดาวน์โหลดเอกสาร

 

SAR 2559

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2559

pdfดาวน์โหลดเอกสาร

 

sar58 sar57

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2558

pdfดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2557

pdfดาวน์โหลดเอกสาร