++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

กิจกรรม 5ส

   กิจกรรม 5ส ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ      
 
pdf  คู่มือ 5ส ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี พ.ศ. 2564